Jouw droom interieur laten realiseren?

Vraag een offerte aan!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ECHT. in- en exterieurontwerp

Datum van uitgifte: augustus 2022 Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. in- en exterieurontwerp, nader te noemen ECHT.; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van in- en exterieurontwerp, projectbegeleiding en styling.
 2. Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan ECHT. als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Opdracht of overeenkomst; de in onderling overleg tussen opdrachtgever en te bepalen werkzaamheden die door ECHT. verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
 4. Het project; het gebouw of bouwwerk, de tuin of buitenruimte, of een onderdeel daarvan, waarop de aan ECHT. versterkte opdracht betrekking heeft.

 

Artikel 2 | Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen en opdrachtgever(s), waarop ECHT. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met , waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 3 | Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes van ECHT. zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft De door ECHT. gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 2. is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door ECHT. zijn bevestigd.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ECHT. anders aangeeft.
 4. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de betaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat ECHT. aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

 

Artikel 4 | Uitvoering opdracht

 1. voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 

 1. fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
 2. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder ECHT. daarin te kennen.
 4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ECHT. te melden. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.
 5. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal ECHT. met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

 

Artikel 5 | Inschakelen van derden

 1. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 2. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 3. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever Op verzoek van de opdrachtgever kan ECHT., voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
 5. Wanneer , al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van ECHT. deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.
 6. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met ECHT.. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 

Artikel 6 | Tarieven

 1. De honorering van kan als volgt worden overeengekomen:
  1. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of
  2. Door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting af te spreken.
 2. In het tarief van ECHT. zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten declareert volgens afspraken in de offerte.

 

 1. Voor reiskosten brengt een vergoeding van €0,40 per kilometer in rekening bij de opdrachtgever tenzij anders vermeld in de offerte.
 2. Bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld in de
 3. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

Artikel 7 | Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die ECHT. verricht ten gevolge van:
  1. Gewijzigde (overheids-) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
  2. Wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
 3. Wanneer door opdrachtgever tussentijdse wijzingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan mag ECHT. dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening brengen. ECHT. informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan.
 4. In afwijking van lid 2/3, brengt ECHT. geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8 | Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft ECHT. recht de wettelijke rente te Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de oplopende rente. ECHT. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ECHT. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door ECHT. gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van ECHT. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Bij niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de

 

Artikel 9 | Duur en beëindiging

 1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van twee (2) maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming

 

van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

 1. Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door ECHT., alsmede bij tussentijdse beëindiging door ECHT. wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is ECHT. gerechtigd te vorderen: 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

 

Artikel 10 | Afwijkingen van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van ECHT. en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen van afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 2. heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van ECHT.

 

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft ECHT. een inspanningsverplichting. Indien ECHT. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van derde partijen. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve, brandveiligheid en installatie-adviezen, door derden worden vervuld, is ECHT. voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht ECHT. volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
 3. is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. ECHT. is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ECHT. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 1. Indien het ontwerp van ECHT. niet kan worden uitgevoerd voor de eventueel geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan , dan is ECHT. slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten voor herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van ECHT..
 2. sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt ECHT. deze over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.
 3. De aansprakelijkheid van is beperkt tot maximaal 1x het honorarium bedrag van de overeengekomen opdracht of 1x het totaalbedrag van het aantal gefactureerde uren.
 4. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan ECHT. kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is
 5. is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door ECHT. zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. ECHT. kan hierbij desgewenste assistentie verlenen.
 6. De opdrachtgever moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. ECHT. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het vertrouwen van vertrouwelijke of geheime ECHT. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 

Artikel 13 | Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en niet aan ECHT. kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee ECHT. overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat ECHT. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht heeft ECHT. het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien ECHT. op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al is nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

Artikel 14 | Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan ECHT.. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming omvatten, zodat ECHT. er adequaat op kan reageren.

 

 1. Als een klacht terecht is, verricht de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 2. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is ECHT. aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 15 | Ontbinding en opschorting

 1. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ECHT. ter kennis gekomen omstandigheden goede gronde geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging van de zijde van de opdrachtgever niet langer van ECHT. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is ECHT. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ECHT. kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ECHT. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ECHT. nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien tot opschorting of ontbinding overgaat, is ECHT. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is ECHT. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
 5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ECHT. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 16 | Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke opdracht tussen en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
 2. Verschil van mening tussen opdrachtgever en ECHT. wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediator Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

Wil je jouw interieurwensen met ons bespreken?

Plan een intake
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken